Strøymer sosiale media-kurs for bedrifter

Strøymer sosiale media-kurs for bedrifter

Kurs some_ william-iven-19844-unsplash.jpg

For første gong strøymer Driftig.no eit gratis kurs i digital marknadsføring for bedrifter i Sogn og Fjordane.

– Vi veit at det er mange der ute som gjerne vil, men som av ulike grunner ikkje har tid til å delta på kurs. No skal det i alle fall ikkje vere reiseveg og tidspunkt som skal vere stopparen for deltaking, smiler Ingvild Andersen i Driftig.no.

Driftig.no er eit samarbeid mellom verkemiddelaktørane i Sogn og Fjordane, og arrangerer mellom anna ei rekkje gratis kurs fleire stader i fylket. (Klikk her for å komme til kurssida.)

15. mai strøymer dei for første gong eit av kursa sine på nettet, slik at kven som helst kan følgje det frå sin eigen pc. Tema er bruk av sosiale media i marknadsføring.

 

Etterspurt kunnskap

– Vi gjorde ei spørjeundersøking retta mot nystarta og små bedrifter i fylket, og fann at bedriftene ønsker å lære meir om å ta i bruk digitale verktøy, seier Andersen.

Kurset blir gjennomført av Keyteq, eit leiande selskap innan IT og digital marknadsføring med sete i Bergen. Linda Kragseth, leiar for digital marketing i Keyteq, skal leie kurset.

No ønskjer Andersen å skape blest rundt det unike kurstilbodet, som ho trur mange vil ha glede av.

– Kurset er retta mot små bedrifter og gründerar, men alle kan delta, seier ho, og oppmuntrar alle til å spreie ordet.

Kven som helst kan sjå

– Kurset blir strøymt via nettstaden www.driftig.no, så no kan du delta online frå kvar som helst. I tillegg har vi avtalt med kursleverandør at kurset blir liggande ute ein periode etterpå, slik at dei som ikkje rekk å sjå live-sendinga kan velje sjølv når dei ser det, forklarer Andersen.

Andersen kan ikkje love at alle kursa til Driftig.no blir strøymde framover, men viss interessa er der, så lovar ho å jobbe for det.

– Eg vil at kunnskapen skal komme fram til kvar krok av Sogn og Fjordane, og strøyming av kurs er definitivt ein måte å gjere det på, avsluttar Andersen.

For meir informasjon

Ingvild Andersen
rådgjevar, nærings- og kulturavdelinga
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Ingvild.Andersen@sfj.no
Tlf. 57 63 80 39

(Dette innlegget blei sendt ut som pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune 24.april 2018)

Næringslivet ønskjer kompetanse innan digitalisering

Næringslivet ønskjer kompetanse innan digitalisering

Driftig arrangerer kvart år kurs for å hjelpe gründerar og småbedrifter på ulike forretningsspesifikke område. I år har det nettbaserte gründersenteret tråkka ekstra på gassen for å imøtekomme næringslivet sine ønskjer.

Bedrifter og personer over heile fylket fekk moglegheita til å stemme fram kva kurs dei ønska seg. Alternativa var:

·         Korleis starte ein nettbutikk

·         Korleis gjere ein nettstad kundevenleg

·         Kurs i presentasjonsteknikk for bedrifter

·         Korleis nytte sosiale media til marknadsføring

Det siste alternativet, korleis nytte sosiale medium til marknadsføring, blei ein klar vinnar. Kurset i korleis starte nettbutikk kom hakk i hæl, og Driftig-redaksjonen bestemte seg derfor for å sette opp begge kursa i 2018.

 

- Vi håpar verkeleg at dette vil gi næringslivet i fylket nyttig kompetansetilførsel og ikkje minst inspirasjon til å tenkje nytt om eiga verksemd, seier redaksjonsleiar Ingvild Andersen, og fortset, - dette er perfekte kurs for bedrifter som er klare for å legge om drifta i takt med aukande digitalisering og kundeførespurnader, men som ikkje heilt veit kvar dei skal begynne.

Alle kursa som arrangerast av Driftig er gratis og går utanom normal arbeidstid. Tid og stad og påmelding finn du ved å klikke på denne lenka.

Gled deg over ny, nyttig og gratis kunnskap i 2018 saman med Driftig!

 Korleis starte nettbutikk er eit av kursa som kjem i 2018.

Korleis starte nettbutikk er eit av kursa som kjem i 2018.

Driftig arrangerer kurset du ønskjer deg!

Driftig ønskjer å levere attraktive kurs til næringslivet i Sogn og Fjordane, og trenger derfor å høyre frå bedriftene sjølv kva dei ønskjer å delta på. 3.januar 2018 introduserte nettstaden ei undersøking på Facebook der dei gir deltakarar valet mellom fire nye kurs.

Kurset som får flest stemmer blir arrangert i Sogn og Fjordane i 2018 – heilt gratis for deltakarane.

Det vil sei at vi hentar inn ein føredragshaldar som er heilt på topp i emnet, og at inngangsbilletten er gratis, seier Ingvild Andersen, redaksjonssjef for Driftig.no. Reisekostnad må deltakarane dekke sjølv.

Tidlegare har det vore arrangert kurs i fleire forretningsspesifikk emne, men vi oppnår dessverre ikkje den påmeldinga vi ønskjer, fortset Ingvild. Av dei som melder seg på kurs manglar etablert næringsliv i fylket.

For å trekke fleire av dei etablerte bedriftene med på kurs har Driftig no starta ei undersøking på Facebook der dei nemner fire moglege kurs som kan bli arrangert i 2018:

  • Korleis starte ein nettbutikk
  • Korleis gjere ein nettstad kundevenleg
  • Kurs i presentasjonsteknikk for bedrifter
  • Korleis nytte sosiale media til marknadsføring

Avstemminga vil halde på til og med søndag 21.januar, og på måndag blir resultatet klart. Kurset med flest stemmer vil bli arrangert i fylket i 2018, med atterhald om at det har kome in nok stemmer.

Vi håper at vi kan freiste med noen spennande emne med dei fire valmoglegheitene, avsluttar Ingvild. Ho er sikker på at det er mange relevante tema for næringslivet i Song og Fjordane, særleg i samband med overgangen til ein digital kvardag. Kurset vil gå på kveldstid, og når det at på til er gratis håper vi verkeleg at det skal vere lett å melde seg på, smiler Ingvild.

 Ingvild snakkar varmt om Driftig når hun får sjansen - her på ein samling for næringsmedarbeidarar i 2016.

Ingvild snakkar varmt om Driftig når hun får sjansen - her på ein samling for næringsmedarbeidarar i 2016.

Styrker innovasjonsmiljøet i fylket

Dei to inkubatorane i Sogn og Fjordane, Aksello AS og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, har inngått ei samarbeidsavtale for å styrke innovasjonsmiljøet i fylket.

 Inkubatorleiarane: Vanja Viken frå Aksello og Roger Ulvestad frå Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Inkubatorleiarane: Vanja Viken frå Aksello og Roger Ulvestad frå Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

– Vi opplev eit aukande behov for bistand både hos nye gründerar og etablerte bedrifter for utvikling av innovative produkt og tenester. Dette skjer mellom anna i kjølevatnet av dei endringane som vi ser med reduserte oljeprisar, det grøne skiftet og auka digitalisering. Dette krev omstilling og nytenkning. Ved å samarbeide tettare kan vi betre dekke det aukande behovet i fylket, fortel Vanja Viken, inkubatorleiar hos Aksello.

Behov for støtte

Det aukande behovet i gründer- og utviklingsmiljøet kjem også fram i ei marknadsundersøking gjennomført av inkubatorane hausten 2016. Undersøkinga viser at gründerar og etablert næringsliv treng meir kompetanse og ressursar innan prosjektleiing og forretningsutvikling og hjelp med å nytte offentlege verkemiddel. I tillegg kom det også fram at særleg etablerte bedrifter treng meir tid og kapasitet til å jobbe med innovasjon.

– Ved å jobbe saman kan vi tilby gründerar og etablerte bedrifter eit heilskapleg tilbod som tek hand om desse behova. I tillegg til å effektivisere ressursane våre, vil vi også auke den samla kompetansen vår slik at vi kan hjelpe fleire med rådgjeving og trekke synergiar ut av eit breiare nettverk. Dette vil sikre eksisterande arbeidsplassar, skape vekst og nye arbeidsplassar, og bidrar til gode innovasjonsmiljø i fylket vårt, seier Roger Ulvestad, inkubatorleiar i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Felles landingsside

Aksello og Kunnskapsparken er ein del av det nasjonale inkubasjonsnettverket til Siva, eit statleg utviklingsselskap basert i Trondheim. Medan Aksello held til i Florø, har Kunnskapsparken kontor i Sogndal, Førde og Stryn. Som ein del av samarbeidet har inkubatorane oppretta ei felles landingsside på nettsida til Driftig, ein informasjonskanal for gründerar, idéskaparar og entreprenørar i Sogn og Fjordane.

På www.driftig.no/inkubator kan gründerar og etablert næringsliv finne meir informasjon om tilbodet og opptakskriteria til inkubatoren, og søke om opptak av sin idé. Ein kan også komme i kontakt med inkubatoren gjennom førstelinjetenesta i dei enkelte kommunane. Som inkubatorbedrift får ein tilgang til eit korps av dyktige rådgjevarar, moglegheit for kontorplass
mange stader i fylket, vidareutvikling gjennom ulike kurs og hjelp til å søke finansielle støtteordningar.

– Vi gler oss over dette samarbeidet og håper at vi vil få inn mange nye og spennande idéar og prosjekt. Ved å ha eit felles opptak kan vi sjå til at søkarane får den beste kompetansen kopla på sitt prosjekt, og vi vil bruke ulike ressursar frå nettverket vårt som er tilpassa kvart enkelt prosjekt, seier Arne Olsen, fungerande dagleg leiar i Aksello.

– Saman ønsker vi å styrke hjelpeapparatet rundt vekstbedrifter i fylket vårt. Dei som blir tatt opp i inkubatoren vil få tilgang til eit fagleg og sosialt utviklingsmiljø som gir dei ein større sjanse til å lukkast med sin idé, presiserar Kjetil Kvåle, dagleg leiar hos Kunnskapsparken.

 

For meir informasjon ta kontakt med:

Aksello ASwww.aksello.no
Arne Olsen, fungerande dagleg leiar: arne@aksello.no, 975 73 599
Vanja Viken, inkubatorleiar: vanja@aksello.no, 415 70 306

Kunnskapsparken Sogn og Fjordanewww.kpsf.no
Kjetil Kvåle, dagleg leiar: kjetil@kpsf.no, 952 06 574
Roger Ulvestad, inkubatorleiar: roger@kpsf.no, 938 17 336

Kva er ein inkubator og kva hjelp gir dei?

Kva er ein inkubator og kva hjelp gir dei?

Driftig tok ein prat med Roger Ulvestad og Vanja Viken som jobbar i inkubatorane i Sogn og Fjordane.

 

Dersom du har ein ambisiøs og nyskapande ide på gang bør du også ta ein prat med dei. 

 
 

Ta kontakt med ein av inkubatorane i fylket i dag, og få rettleiing tilpassa dine behov!


Vanja Viken


Roger Ulvestad

Vanja Viken, Aksello
Roger Ulvestad, Kunnskapsparken


Inkubator: Kunnskapsparken

Stilling: Inkubatorleiar

E-post: roger@kpsf.no

Telefon: 93 81 73 36

Inkubator: Aksello

Stilling: Inkubatorleiar

E-post: vanja@aksello.no

Telefon: 41 57 03 06Aksello
 
Kunnskapsparken

Munti Magic på salskurs

Å selje idéen sin kan vere skremmande, men eit salskurs kan gi deg sjølvtilliten du treng før eit viktig salsmøte. Det erfarte Kristoffer og Håkon frå Verdas Beste Sommarjobb denne veka her.

Driftig salsworkshop.jpg

Munti Magic går inn i ein spennande periode der kritiske salsmøte står sentralt og vil vere avgjerande for korleis selskapet si framtid vil sjå ut. Som førebuing til salsmøta fekk Kristoffer og Håkon eit salskurs hos Aksello i Florø. Kurset var i regi av Norsk Selgerutvikling v/Atle Jarl Trettevik.

 

Manglande salsfokus

Under kurset var Kristoffer, Håkon og Atle Jarl samde i at sal og salstrening har for lite fokus i entreprenørskapsutdanninga.

-    Mange gründerar brukar lang tid på å utvikle eit perfekt produkt, men om du ikkje klarar å formidle det til kjøparen kjem ein ikkje langt, meiner Håkon.

Dette var eit godt utgangspunkt for ein intensiv, effektiv og fruktbar workshop for å førebu innovasjonscowboyane på framtidige salsmøte. 

 

Praktisk tilnærming og rollespel

Workshopen hadde ein praktisk tilnærming der Munti Magic sitt produkt Munti Box blei brukt i ulike eksempel og metodar. Mellom anna eit rollespel der Atle Jarl og prosjektleiar for Verdas Beste Sommarjobb Allan Madsen spelte kundar, medan Håkon og Kristoffer skulle selje produktet sitt til dei.

- Det var spesielt interessant då vi skulle øve oss på å svare på reelle innvendingar ein potensiell kunde kan ha. Det var litt kunstig i starten, men vi fekk skikkeleg dreisen på det etter kvart, fortel Kristoffer.

Vidare tok kurset føre seg førebuingsteknikkar, behovsanalyse, avslutningsmetoder og behandling av kjøpssignal.

-  No skal vi ut i kundemøter med ein framoverlent haldning og ta i bruk nyttige metoder slik at vi får effektive salsmøter med klare resultat, melder gründerane etter fullført kurs. 

 

Driftig.no ynskjer å takke:
Aksello AS som sponsa salskurset og Atle Jarl Trettevik frå Norsk Selgerutvikling for regien.  

Verdas Beste Sommarjobb nærmar seg slutten og ei spennande avtale

Det nærmar seg slutten på Verdas Beste Sommarjobb for Håkon og Kristoffer frå Munti Magic, og med berre ei veke igjen har vi tatt ein prat med gründerane for å sjekke status på framdrifta til prosjektet deira. Sidan dei starta jobben i juni har dei mellom anna møtt potensielle kunder og investorer, fått nyttig rettleiing frå nettverket til Driftig, utveksla ideér og erfaringar med andre gründerar i Sogn og Fjordane og arbeidd med konkurrentanalyse og aksjonæravtale. 

Verdas Beste Sommarjobb.jpg

- Verdas Beste Sommarjobb har vore eit herleg og nyttig skifte av miljø. Fagpersonar og kundar i Sogn og Fjordane har komme med friske innspel som har vist oss nye marknadar og gitt oss interessante møter med liknande prosjekt. Å bu i Førde har også vore forfriskande og idyllisk. Vi har gått på mange fine turar, deltatt på festivalar, rafta og fått gode venner. Personleg husker eg tilbake på raftinga i Førde-elva som eit lite sommarhøgdepunkt, fortel Håkon.

I tillegg til å oppleve kva trivselsfylket har å by på av kultur og naturopplevingar, har gründerane også blitt ein del av gründer- og innovasjonsmiljøet til Driftig.  

- Vi har møtt mange ressurssterke personar som har delt sine tankar og idéar rundt Munti Magic. Erfaringsutveksling og samtaler med lokale gründerar har vore veldig givande. Det å prate om prosjektet vårt er veldig lærerikt for oss, og det har også resultert i kundemøter og vidare møter med relevante marknadsaktørar som har vore viktige for utviklinga til prosjektet, seier Kristoffer.

 

Spennande avtale

Mykje hardt arbeid har gått føre seg på kontoret deira hjå Techyard der dei har bryna seg på konkurrentanalyse og salsstrategiar. Dei har også fått viktig hjelp frå Kunnskapsparken med å utarbeide ein aksjonæravtale som gir prosjektet deira ein trygg grunn å stå på.  

- Vi har fått stadfesta prosjektet sitt potensiale både frå kundane og investorane våre sitt synspunkt, og vi tek med oss verdifull erfaring frå kundemøter med Amfi og Elvetorget. Vi har også komme langt med å utvikle salsstrategiar og nærmar oss ein svært spennande avtale med ein stor aktør, røper Håkon.

Ein salsavtale var på ynskelista til gründerane då dei tok fatt på jobben i juni og det er gledeleg å sjå at det kan verte verkeleg før dei vender tilbake til Trondheim, entreprenørstudiet på NTNU og fortset på gründereventyret til Munti Magic.

 

Driftig-effekten

-  Ser det noko tydleg effekt ut av samarbeidet med Driftig no når sommarjobben går mot slutten?

- Gjennom Verdas Beste Sommarjobb har Driftig gitt oss moglegheita til å jobbe fulltid med prosjektet vårt over sommaren, noko vi ikkje hadde hatt sjansen til elles. Dei har vore alfa og omega når det kjem til å sette oss i kontakt med dei riktige personane, og når vi har fått tips om kven vi bør kontakte har vi verkeleg blitt imponert over kor langt Driftig sitt nettverk strekk seg. Sogn og Fjordane er kanskje ikkje det største fylket i innbyggjartal, men med eit innovasjonsmiljø som er så tett knytt er det fantastisk å sjå kva ein får til, seier Håkon og legg til:

- Vi må også få lov å skryte av kor komfortabelt Driftig har gjort sommarjobben for oss, med eigen bil, leilegheit, og coworking space. Det har også vore svært nyttig å sparre med ringreven Allan frå Kortmat om korleis vi best skulle forvalte tida som vi har hatt til rådigheit i sommar.

 

Siste veka

- Så med ei veke igjen kva står att på lista?

- Vi har planer om å gjennomføre eit B2B salskurs i samarbeid med Aksello i Florø, og har avtalt eit møte med Melin Medical om korleis dei utvikla sin forretningsmodell. Vi skal også møte Innovasjon Norge og sjå på finansieringsmoglegheiter for hausten. Vi har også trua på at der er fleire kunder i Sogn og Fjordane, og dei skal vi finne, svarar Kristoffer. 

I tillegg har gründerane planar om å nytte seg av nettverket på TechYard fullt ut den siste veka med gründerdrodling med Frode Sten og gutta frå Tibber.

Du kan følge dei i den siste veka på facebook og instagram.

Slik får bedrifta di ein god start

Det er veldig viktig å ha gode og klare avtaler mellom teammedlemmene i ei oppstartsbedrift for å unngå unødvendig tidsbruk og diskusjonar. Desse avtalene bør ein få på plass så tidleg som mogleg. Denne veka har Håkon og Kristoffer frå Verdas Beste Sommarjobb fått hjelp av Geir Opseth frå Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane med å skissere aksjonær- og opsjonsavtale. 

 

I Munti Magic er vi fleire teammedlem kor nokon er idéhavere, medan andre har blitt med på prosjektet undervegs. Difor har vi jobba med å utvikle ein opsjonsavtale for å fordele eigardelane i selskapet på ein ryddig måte. Opsjonsavtalen vi har laga går ut på at ein skal opparbeide seg eigarandelar i selskapet etterkvart som ein gjennomfører bestemte aktivitetar og milesteinar. Dette gir tryggleik for begge partane av kontrakten, og opsjonsavtalen kan også fungere som ein god motivator mot milesteinane.  

For å lære meir om korleis vi skulle lage ei opsjonsavtale sette Driftig oss i kontakt med Geir Opseth frå Kunnskapsparken. Han har lang erfaring og ekspertise på området, og det var veldig hjelpsamt å få eit nøytralt synspunkt på saka. Han hjelpte oss med å forstå verdien av å skrive presise kontraktar og starte dialogen rundt fordeling av eigardelar på eit tidleg stadium. Ved å få unnagjort dette fjernar ein usikkerheit hos alle partane, og ein kan rette sitt fulle fokus mot dei meir kritiske problemstillingane som ein står ovanfor.

Dersom du ynskjer å lære meir om aksjonæravtaler eller har vidare spørsmål kan vi trygt tilrå deg å kontakte Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Dei har dyktige rådgjevarar som kan gi gode tips og verdifull rettleiing i prosessen.  

- Håkon og Kristoffer

 

Kontakt: 

Geir Opseth

Forretningsutviklar
Mobil: 480 02 223
e-post: geir@kpsf.no
Kontorstad: Førde

 

Du kan også lese meir om KPSF her: https://www.kpsf.no/

Oppsummering veke 3

Oppsummering veke 3

I veke tre av Verdas beste sommarjobb har vi besøkt Sunnfjord Utvikling, jobba med opsjonsavtale, og vore ein tur i Florø for å besøke Aksello og Våt Moro festivalen. 

På Aksello møtte vi inkubatorleiar Vanja Viken, og vi fekk høyre om kva som går føre seg av gründerverksemd i Florø. Her er det mykje som skjer innan fisk og havbruk, og Aksello tilbyr både rådgjeving og kontorplassar til lovande oppstartar. Dei har og ein Idélab, som er eit lågterskeltilbod til gründerprosjekt i alle bransjar som (endå) ikkje er i inkubasjon.

Saman med Chester frå Runestone Interactive hadde vi ein triveleg lunsj der vi fekk fleire innspel på prosjektet vårt  I tillegg fekk vi eit lite innblikk i framtida ved hjelp av teknologien Runestone Interactive utviklar. Det er alltid inspirerande å prate med andre gründerar som jobbar med teknologi for å få inspirasjon og utveksle erfaringar.

Etter møtet med Aksello stod Våt Moro festivalen for tur. Her var det god stemning med vannsport heile helga, og vi fekk også med oss ein terningkast 6-konsert med ARY. 

Våt Moro gav meirsmak, så vi tok oss ein forfriskande svømmetur i Storevatnet i Florø på veg heim. *plask plask* 

Vi kom oss også opp på to av byfjella i Førde. Ekstremt bratt, men herleg å kome seg opp i høgda. 

Vi er no inne i vår fjerde veke, og denne veka jobbar Kristoffer med Munti Magic på TechYard mens Håkon stiller opp som koordinator for prosjektet The Journey, som er ein del av ei 5 vekers gründerskule for utanlandske studentar ved NTNU. På fredag er det duka for Gründerlunsj i Førde med Trine Skei Grande på Kafé Sobra, og vi skal få prate om prosjektet vårt. 

 
 

Driftig.no ynskjer å takke:
Festivalen Våt Moro og Frank Robert Klakegg for festivalpass
Sunnfjord Utvikling og Åshild Kjelstad Seljesæter
Aksello AS og Vanja Viken

Oppsummering veke 2

Veke to i Verdas Beste Sommarjobb har bydd på idéutveksling med lokale gründerar, bulgarsk kvinnesong, møte hos Amfi Sogningen, eksotisk fjelltur og ørkenblues ved Førdeelva.Veke to i verdas beste sommarjobb har bydd på idéutveksling med lokale gründerar, bulgarsk kvinnesong, møte hos Amfi Sogningen, eksotisk fjelltur og ørkenblues ved Førdeelva.


Måndag: research og Storhesten

Måndagar kan vere tunge, spesielt når det er midt på sommaren og sola steikjer ute. Etter ein lang dag med research på kontoret tok dagleg leiar på TechYard, Øyvind, oss med opp på Storhesten for å kople av. Ein veldig fin tur vi anbefaler å ta viss du er i området.

Tysdag: workshop hos Sparebanken Vest

Tysdag starta med workshop hos Sparebanken Vest. Her fekk vi lære om kva for strategiar dei nyttar når dei jobbar med B2B-sal. Møtestruktur, kjemi og oppfølging av leads var sentrale tema.

Onsdag: Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Gaularfjellet

På onsdag besøkte Kristoffer Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Dei hadde også invitert gründerar med kontor hjå inkubatoren, samt lokale næringsselskap. Etter ein presentasjon av Munti Magic fekk vi mange nyttige attendemeldingar. Alle var veldig hjelpsame og delte sine tankar og idear rundt Munti Magic. Besøket hjå Kunnskapsparken resulterte også i eit givade møte hos Amfi Sogningen same dag. Der fekk vi diskutert produktet vårt med ein potensiell kunde, noko som alltid er veldig interessant.

Same dag tok Ingvild fra Driftig med Kristoffer på terrengsykling. Det var actionfylt og skremmande, men samtidig ein veldig gøy oppleving. Returen frå Sogndal til Førde gjekk om Gaularfjellet, sikksakk mellom sauer og kuar for å komme opp til utsiktsposten på toppen.

Gaularfjell-collage.jpg

Resten av veka: kontoret og Førdefestivalen.

Resten av veka baud på vanlege arbeidsdagar på TechYard og Førdefestivalen på kveldstid. Her fekk vi med oss gruppa Mokoomba frå Zimbabwe, fleirstemt bulgarsk kvinnesong i Førde kyrke, og kongane av ørkenblues, Tinariwen frå Mali.

Kommande veke 

Den kommande veka skal vi besøke Sunnfjord Utvikling, sjå på moglegheitane for å få utplassert ein prototype av Muntibox på eit nærliggande kjøpesenter og få testa vatnet på havsportfestivalen Våt Moro i Florø. Følg oss på Instagram Stories her

- Håkon og Kristoffer