• Kviknes hotel (map)
  • Kviknevegen 8
  • 6899 Balestrand

Tema for næringsdagane 2018: 

Når mennesket møter teknologi - verdien av arbeid

Næringsdagane – møtestaden for kunnskap og inspirasjon!
Næringsdagane er den viktige årlege møtestaden for offentleg og privat næringsliv. Her møter du dei som er greit å kjenne. Næringsdagane tilbyr deg dei beste føredragshaldarane i landet på dei tema vi tek opp. Dei som gir deg det store overblikket. Men like viktig, du møter med dei som set nye idear ut i livet, i bedriftene i fylket. Dei som omsete kunnskap til praktisk handling.

Målet er å gje deg kunnskap og inspirasjon til arbeidet i di bedrift. Dei fleste problemstillingane er dei same for offentleg og privat sektor, og konferansen vil difor passe alle.

Arbeidsutvalet for konferansen: 
Jan Heggheim | Tlf. 905 66 623 | Jan.Heggheim@sfj.no | www.sfj.no
Sekretariat: Tom Farsund | Tlf.901 18 254 | tom@findriv.no